Privacy reglement

SCICS Styling & Fashion , gevestigd aan Heerestraat 43 9301 AE Roden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.scics.nl
Heerestraat 43
9301 AE Roden 050-5014409
Contactpersoon: Lucian Bloot

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens door:

Dat u persoonlijk en vrijwillig in de winkel een formulier invult met naam/e-mail/ tel nummer, om onze nieuwsbrief te ontvangen dan wel om u informatie te verstrekken over doelen zoals hieronder beschreven. Vanaf 25 mei 2018 zullen wij u daarnaast ook om een schriftelijk akkoord vragen m.b.t. onze privacy reglement. En u deze laten inzien in de winkel, waarna u voor een akkoord gaat tekenen. Of omdat u via de mail ons verzoekt om de nieuwsbrief te ontvangen, dan wel u van informatie te verstrekken. Waarbij we u vanaf 25 mei 2018 schriftelijk op de hoogte brengen van ons privacy reglement via de website. En u deze eerst voor akkoord moet ondertekenen voor we u mogen toelaten in ons e-mail bestand. Of omdat u vrijwillig een foto laat maken met uw toestemming omdat u uw outfit wilt delen met ons op social media, en schriftelijk akkoord bent gegaan met ons privacy reglement. ( social media: beeldscherm winkel, facebook, website).
Een foto van een evenement mag zonder toestemming worden gepubliceerd, mits het redelijk belang van de betrokkene niet wordt geschonden. Een redelijk belang kan zijn: schending van de
privacy of commercieel belang. Tijdens de modeshows worden er foto’s gemaakt van de modellen. U kunt hier ook op toevallige wijze bij op komen als publiek/personeel. Deze foto’s worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Door bij de show plaats te nemen bent u hiermee akkoord gegaan. Wij zullen dit van te voren ook vermelden op uw toegangsbewijs, en nogmaals op de dag zelf duidelijk schriftelijk ophangen in de winkel, dan wel mondeling vermelden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SCICS Styling & Fashion verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt
u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • naam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • geposeerde foto’s van de klant

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@scics.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SCICS Styling & Fashion verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief per mail of facebook en/of reclame of , informatie over
   modeshows,activiteiten, workshops, acties, via mail of via facebook.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Uw foto,( in mondeling overleg na toestemming van klant en met ondertekening akkoord privacy
   reglement ) te gebruiken voor social media, website, facebook, of op beeldscherm in de winkel met
   collagefoto’s.

Geautomatiseerde besluitvorming

SCICS Styling & Fashion neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SCICS Styling & Fashion) tussen zit. SCICS Styling & Fashion gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Canva.com voor het bewerken van foto’s , met de hierboven genoemde doelen. Er zijn geen gevolgen voor betrokkene.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren, van klanten.

Wij bewaren uw gegevens zolang als dat de doelen hier boven beschreven zich voor doen. En u zich niet persoonlijk/schriftelijk heeft afgemeld.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Scics Styling & Fashion verstrekt uitsluitend informatie aan derden en als dit nodig is om de doelen te realiseren zoals hier boven beschreven en als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SCICS Styling & Fashion gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SCICS Styling & Fashion en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@scics.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SCICS Styling & Fashion wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: contact met de autoriteit persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SCICS Styling & Fashion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen zoals verwerkersovereenkomsten om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@scics.nl

SCICS Styling & Fashion verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SCICS Styling & Fashion blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.